Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web Marzea , laman web yang dimiliki oleh La Kayena. Terma dan syarat berikut ("Terma dan Syarat") terpakai untuk akses dan penggunaan Laman Web ini oleh anda dan produk yang disediakan di sini oleh Marzea  dan/atau bagi pihaknya. Dengan mengakses mana-mana halaman Laman Web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini tanpa had atau kelayakan. Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti. Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat ini, sila hentikan akses anda ke Laman Web ini dengan serta-merta.

1.     UMUM

a.     Semua produk dan perkhidmatan Laman Web adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang berkenaan yang mengawal produk dan/atau perkhidmatan. Sila semak terma dan syarat jualan yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang mungkin anda beli.

b.     Terma dan Syarat ini bertujuan untuk mengawal akses anda ke Laman Web ini   dan ia akan dibaca bersama-sama dengan terma dan syarat yang berkenaan yang mengawal sebarang transaksi, produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Laman Web ini. Sekiranya berlaku konflik antara Terma dan Syarat ini dan terma dan syarat yang mengawal transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang berkaitan yang disediakan di sini, yang terakhir akan diguna pakai.

c.     Maklumat, bahan, dan kandungan yang disediakan di halaman Laman Web boleh diubah dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis  mengikut budi bicara mutlak Marzea . Akses berterusan anda atau penggunaan Laman Web yang disediakan di sini selepas  sebarang perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

2.     PENAFIAN JAMINAN DAN HAD LIABILITI

a.     Bahan dan maklumat dalam Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan  atau item lain, disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam Laman Web termasuk bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga.

b.     Marzea  tidak membuat sebarang jaminan, perwakilan atau sokongan yang nyata atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti hakmilik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kesempurnaan, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Laman Web, bahan, maklumat dan/atau fungsi di dalamnya dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk kesilapan dan ketinggalan dalam bahan tersebut,  maklumat dan/atau fungsi. Tanpa pengurangan perkara di atas dan / atau terma dan syarat perjanjian yang berlaku yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Laman Web, langkah-langkah yang munasabah akan diambil oleh Marzea  untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk dan perkhidmatan Laman Web.

c.     Selanjutnya Marzea  tidak menjamin atau mewakili bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian daripada Laman Web ini, bahan, maklumat dan/atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan atau bahawa apa-apa kecacatan yang dikenal pasti akan diperbetulkan, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tiada virus atau sifat lain yang mencemarkan atau merosakkan akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku kepada anda sistem komputer.

d.     Marzea  tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, dan berbangkit.

3.     KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Apabila anda melayari Laman Web atau menghantar e-mel ke Marzea, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel dan /atau dengan menghantar notis di Laman Web ini. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan  dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.

4.     HAK CIPTA

Semua kandungan yang disertakan di Laman Web ini, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, gambar, klip audio, muat turun digital, kompilasi data, dan perisian, dimiliki dan / atau dilesenkan oleh Marzea  dan / atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan  dan undang-undang lain. Penyusunan semua kandungan di Laman Web ini adalah harta eksklusif Marzea  dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Semua perisian yang digunakan di Laman Web ini adalah harta dan / atau dilesenkan kepada Marzea  dan dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang lain.

5.     TANDA DAGANGAN

a.     Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang dipaparkan di Laman Web ini dimiliki dan / atau dilesenkan oleh Marzea  dan / atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dikenal pasti di Laman Web.

b.     Melainkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Marzea  dan/atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan bagi mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang terdapat di Laman Web telah diperolehi, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses Laman Web ini untuk menggunakan, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin atau mengubah suai tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo tersebut. Begitu juga, melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Marzea  dan/atau pemilik yang berkaitan telah diperolehi, tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo sedemikian boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan sebarang pautan ke Laman Web atau mana-mana laman web lain yang dimiliki dan/atau dikawal oleh Marzea.

6.     LESEN DAN AKSES LAMAN WEB

Marzea  memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web ini secara peribadi dan tidak memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubahnya, atau mana-mana bahagiannya, kecuali dengan persetujuan bertulis marzea. Lesen ini tidak termasuk sebarang penjualan semula atau penggunaan komersial Laman Web ini atau kandungannya; sebarang pengumpulan dan penggunaan mana-mana penyenaraian produk, perihalan atau harga; sebarang penggunaan terbitan Laman Web ini atau kandungannya; sebarang memuat turun atau menyalin maklumat akaun untuk kepentingan pedagang lain; atau sebarang penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa. Laman Web ini atau mana-mana bahagian Laman Web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati, atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada Marzea. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan sebarang tanda dagangan, logo, atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman, atau borang) Marzea  dan/atau  pemilik pihak ketiga yang berkaitan   tanpa kebenaran bertulis yang jelas. Anda tidak boleh menggunakan sebarang metatag atau mana-mana "teks tersembunyi" lain yang menggunakan  nama atau tanda dagangan Marzea  tanpa kebenaran bertulis daripada Marzea. Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan akan menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh Marzea.

7.     PENGECUALIAN LIABILITI

Marzea  di sini tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau kerosakan walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau apa-apa asas lain, termasuk tanpa had, kerosakan langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit atau punitif, atau kerugian keuntungan atau penjimatan yang timbul berkaitan dengan akses atau penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Laman Web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga ke atau dari Laman Web),  pergantungan pada maklumat yang terkandung di Laman Web, sebarang kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, peninggalan, kelewatan operasi, virus komputer, atau sebaliknya. Klausa pengecualian ini akan berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

8.     INDEMNITI

Anda dengan ini secara tidak boleh ditarik balik bersetuju untuk menanggung rugi dan menyimpan Marzea yang ditanggung ganti rugi   daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk apa-apa yuran undang-undang yang mungkin ditanggung oleh Marzea  berkaitan dengan atau timbul daripada (1) penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web ini oleh anda dan produk yang disediakan di sini, atau (2) pelanggaran terma dan syarat ini oleh anda walau apa pun yang berlaku,  atau (3) apa-apa hak harta intelek atau tuntutan pelanggaran hak proprietari yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap La Kayena berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda.

9.     PAUTAN LAMAN WEB

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikawal atau ditawarkan oleh pihak ketiga (bukan sekutu  Marzea). Marzea  dengan ini menafikan liabiliti untuk sebarang maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang disiarkan atau ditawarkan di mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman Web ini. Dengan membuat pautan ke   laman web pihak ketiga, Marzea  tidak menyokong atau mengesyorkan sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau maklumat yang terkandung di laman web itu, dan Marzea juga tidak   bertanggungjawab atas kegagalan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, atau diiklankan di laman web tersebut. Pihak ketiga tersebut mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza daripada Marzea, dan  laman web pihak ketiga  mungkin memberikan keselamatan yang kurang daripada Laman Web.

10.  AKAUN ANDA

a.     Jika anda menggunakan Laman Web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Marzea  berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun, mengalih keluar  atau mengedit kandungan, atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara mutlaknya.

b.     Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan nama log masuk dan kata laluan anda kepada mana-mana orang lain. Anda bertanggungjawab untuk penggunaan akaun anda, sama ada dibenarkan  oleh anda atau tidak.

c.     Anda hendaklah segera memberitahu Marzea  jika ia datang kepada pengetahuan anda bahawa kata laluan anda telah dikompromi atau terdapat penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan.

d.     Marzea  tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan apa-apa jenis yang dialami oleh anda akibat penggunaan  nama log masuk dan kata laluan anda yang tidak dibenarkan.

e.     Anda hendaklah menyediakan dan mengekalkan maklumat yang benar, tepat, terkini  dan lengkap tentang diri anda semasa mendaftar untuk akaun anda.

11.  PENGHANTARAN, TAJUK  DAN RISIKO KEHILANGAN

a.     Semua item yang dibeli dari Laman Web dibuat menurut pengaturan penghantaran yang dinyatakan dalam terma dan syarat yang berlaku untuk produk dan perkhidmatan. Risiko kehilangan dan hakmilik untuk produk tersebut diserahkan kepada anda semasa penghantaran produk kepada anda oleh Marzea  dan/ atau mana-mana pihak ketiga lain yang ditetapkan oleh Marzea.

b.     Sekiranya berlaku penghantaran produk dan / atau perkhidmatan yang tidak berjaya oleh Marzea  atau mana-mana pihak ketiga lain yang ditetapkan oleh Marzea  kepada anda, kerana ketiadaan anda dalam menerima produk dan / atau perkhidmatan di alamat yang ditetapkan yang dipersetujui oleh anda, anda hanya akan menanggung jumlah kos penghantaran produk dan / atau perkhidmatan selanjutnya kepada anda. Anda dengan ini dimaklumkan bahawa Marzea  tidak akan memberikan bayaran balik kepada anda untuk produk dan/ atau perkhidmatan dalam keadaan yang disebutkan di atas.

12.  PENERANGAN PRODUK DAN PERKHIDMATANS

Marzea cuba memberikan penerangan produk dan perkhidmatan secepat mungkin kepada anda. Walau bagaimanapun, Marzea  tidak menjamin bahawa penerangan produk dan perkhidmatan   atau kandungan lain dari Laman Web ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas ralat.

13.  DASAR PULANGAN DAN BAYARAN BALIK

a.     Jika anda menerima produk yang rosak atau rosak, sila e-mel Marzea  nombor pesanan anda dan aduan yang menerangkan keadaan produk dalam tempoh 7 hari bekerja selepas penghantaran di  e-mel Marzea  untuk mendapatkan kebenaran untuk pulangan. Pulangan yang tidak dibenarkan boleh ditolak atau diabaikan oleh Marzea.

b.     Sekiranya Marzea  membenarkan pemulangan produk, Marzea  akan menghantar e-mel kepada anda   nombor RMC (Kod Barang Dagangan Pulangan) dan arahan untuk menghantar produk yang dikembalikan kepada peniaga sah masing-masing yang mempunyai hak untuk menerima produk yang rosak atau rosak bagi pihak Marzea. Produk yang rosak / rosak mesti dikembalikan dengan selamat dibungkus dan dibungkus. Marzea  tidak akan bertanggungjawab untuk kos penghantaran produk anda yang dikembalikan.

c.     Setelah menerima produk, peniaga yang diberi kuasa akan memeriksa dan menguji produk yang rosak sesuai dengan   aduan anda. Sekiranya kecacatan yang anda terangkan didapati sah, peniaga yang diberi kuasa akan memberikan penggantian kepada anda. Walau bagaimanapun, jika Marzea  tidak dapat memberikan penggantian produk yang dikembalikan untuk apa-apa sebab, Marzea  akan membayar balik anda melalui perbankan dalam talian atau tempoh tunai, dengan perjanjian antara pelanggan dan peniaga.

14.  PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

Sila semak Privasi & Penafian kami, yang juga mengawal lawatan anda ke laman web kami, untuk memahami amalan privasi kami.

15.  ITEM YANG DILETAKKAN UNTUK JUALAN

Semua produk dan perkhidmatan yang dijual hanyalah jemputan untuk merawat dan bukan tawaran yang mampu diterima. Semua tawaran oleh anda untuk membeli sebarang produk dan/atau perkhidmatan di Laman Web ini adalah tertakluk kepada penerimaan oleh Marzea.

16.  UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

a.     Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan mengakses Laman Web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Marzea, anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

b.     Marzea  tidak membuat representasi bahawa bahan, maklumat, fungsi dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Laman Web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa selain di Malaysia.

17.  PENAMATAN

Marzea  berhak untuk menamatkan dan/atau menggantung akses anda ke Laman Web ini dan/atau penggunaan Laman Web ini oleh anda pada bila-bila masa, atas sebarang sebab.  Khususnya, dan  tanpa had, Marzea  boleh menamatkan dan/atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, atau melanggar hak Marzea, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

18.  PENGECUALIAN

Kegagalan Marzea  untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

19.  PENGUBAHSUAIAN DAN KEBOLEHASINGAN

Marzea  berhak untuk membuat perubahan pada Laman Web, dasar, dan Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Jika mana-mana syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, syarat itu akan dianggap terputus dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana syarat yang tinggal.

20.  PRIVASI

Marzea.com komited untuk melindungi privasi anda pada setiap masa. Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk memproses pesanan dan untuk memberikan pengalaman membeli-belah yang lebih diperibadikan.

a.     Apakah maklumat yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya?
Apabila anda membuat pesanan, kami perlu mengetahui nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh anda untuk memproses dan memenuhi  pesanan anda.
Apabila anda menyerahkan maklum balas pelanggan, kami juga meminta alamat e-mel anda, walaupun anda boleh memilih untuk tidak memaparkan alamat e-mel anda dengan maklum balas anda. Apabila anda memasuki peraduan atau latihan promosi lain, kami mungkin meminta nama, alamat  dan alamat e-mel anda supaya kami boleh menguruskan peraduan dan memberitahu pemenang. Kami memantau corak trafik pelanggan dan penggunaan laman web untuk membantu kami mengembangkan reka bentuk dan susun atur kedai dan membuat perkhidmatan baru.
Kami juga mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk kadang-kadang memberitahu anda tentang perubahan penting pada laman web kami, perkhidmatan baru kami dan tawaran istimewa atau promosi yang kami fikir anda akan mendapati menarik melalui E-mel atau SMS. Jika anda lebih suka tidak menerima maklumat ini, Sila hantar e-mel kepada marzeashop@gmail.com. Pastikan anda memberikan alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda.
Apabila anda membuat pesanan atau mengakses maklumat akaun anda, kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Perisian pelayan selamat (SSL) menyulitkan semua maklumat yang anda masukkan sebelum dihantar kepada kami. Tambahan pula, semua  data pelanggan yang kami kumpulkan dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat ini dengan marzea.com.  Sekiranya kami memutuskan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di halaman ini supaya anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya.

b.     PENAFIAN

                                          i.    Kandungan laman web ini adalah untuk memberikan maklumat yang mencukupi kepada pelanggan mengenai produk dan perkhidmatannya supaya pelanggan boleh membuat pilihan yang tepat tentang sama ada untuk terlibat dalam transaksi atau tidak.

                                         ii.    Pembekal tidak bertanggungjawab atau mempunyai sebarang hak proprietari laman web yang memaut keluar daripada marzea.com.

                                        iii.    Walau bagaimanapun, walaupun Penyedia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kualiti tertinggi dari lakayena.com, laman web dan perkhidmatan E-dagang, Penyedia tidak menjamin bahawa laman atau perkhidmatan yang disediakan akan memenuhi semua dan mana-mana keperluan pelanggan.  Khususnya, Penyedia tidak menjamin bahawa laman web atau perkhidmatan e-Dagang akan sentiasa tersedia, boleh diakses, tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat dan bebas ralat.

                                        iv.    Laman web ini dan kandungannya disediakan atas dasar 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia'. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Penyedia tidak membuat dan dengan jelas menafikan semua perwakilan atau jaminan dalam apa jua bentuk, dinyatakan atau tersirat, termasuk tanpa batasan kepada jaminan tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan umum atau tertentu, bukan pelanggaran dan kesahihan apa-apa bahan atau tuntutan, dan kepada apa-apa waranti tersirat yang timbul daripada perjalanan berurusan atau penggunaan perdagangan.

                                         v.    Tiada nasihat lisan atau maklumat bertulis yang diberikan oleh Penyedia atau pekerjanya boleh digunakan sebagai jaminan dan pelanggan tidak boleh bergantung kepada apa-apa maklumat atau nasihat tersebut.

                                        vi.    Pembekal tidak memberi jaminan bahawa kandungan laman web bebas daripada jangkitan oleh virus atau mana-mana kerja berniat jahat lain yang telah mencemarkan atau merosakkan sifat.

21.  MATAWANG

Semua transaksi di Laman Web akan dijalankan dan perlu dibayar dalam Ringgit Malaysia (RM), melainkan dinyatakan sebaliknya.